Patientinformation Prolia

Information till patienter som behandlas med Prolia® (denosumab) vid osteoporos hos män och kvinnor. Distribueras endast via vårdpersonal.