Mål, vision och värderingar

Om Amgen Jobba på Amgen  

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Amgens ambition är att hjälpa sjuka människor genom att utnyttja vetenskap och bioteknik till behandling som kan förbättra hälsan eller rädda livet.

Amgens ambition är att bedriva framgångsrik forskning genom att utnyttja vetenskap och kunskap om bioteknik för att utveckla mediciner och målinriktade behandlingsmetoder som kan förbättra hälsan eller rädda livet för allvarligt sjuka människor. Vårt beteende och värdeskapande är djupt förankrat i våra kärnvärderingar och höga etiska standarder.

Vårt mål

Vi förbättrar och räddar patienters liv och skapar bärkraftig tillväxt genom utveckling och tillgängliggörande av banbrytande läkemedel baserat på bioteknik.

Vår vision

Tillsammans skapar vi stora förbättringar för allvarligt sjuka människor.

Våra värderingar

Våra värderingar är kärnan i vårt företag. De representerar våra grundläggande attityder och utgör grunden för vårt beteende och kännetecknar vårt sätt att arbeta. Amgen i Sverige ska ligga i framkanten och vara en visionär som är modig, kraftfull, klok och generös

Vara vetenskapsbaserade

Vår framgång är avhängig av överlägsen vetenskaplig innovationsförmåga, integritet och ständiga förbättringar i alla delar av vår verksamhet. Genom att utnyttja vetenskapliga metoder i alla led säkerställer vi en logisk, öppen och rationell process. Den är inte subjektiv eller emotionell. Amgens process omfattar utformning av rätt studier, insamling och analyser av data samt rationellt beslutsfattande. Allt kopplat till en passion att hjälpa patienter. Baserat på detta ska AMGEN Sverige vara ett viktigt läkemedelsföretag i Sverige och en välrenommerad enhet i världens mest innovativa bioteknikföretag.

Konkurrera för att vinna

Vi tävlar mot tiden, tidigare insatser och andra aktörer om att uppnå resultat av hög kvalitet så snabbt som möjligt. Vi gläder oss åt det vi har uppnått men vilar inte på gamla lagrar. Vi ska upprätthålla höga etiska standarder och kräver integritet i samverkan med konkurrenter, kunder, partners och varandra.

Skapa värden för patienter, samhälle, medarbetare och aktieägare

Vi på Amgen ska tillsammans utveckla en miljö med den kompetens och kraft som måste till för att leverera förstklassiga prestationer och skapa ökad bärkraft. På så sätt ska vi också skapa ekonomisk tillväxt och större studieaktivitet.

För patienterna ska vi göra de bästa, livsförbättrande läkemedlen tillgängliga så snabbt som möjligt.
För hälsovårdspersonal ska vi bidra till att de bästa medicinska resultaten uppnås på ett hälsoekonomiskt och ansvarstagande sätt.
För myndigheter och beslutsfattare inom hälsovården ska vi, baserat på kärnkompetens inom bioteknik, erbjuda livsförbättrande läkemedel som ger maximalt värde för patienter, hälsovårdsmyndigheter och samhälle.

Uppträda etiskt

Amgen följer de högsta etiska standarderna. Vi följer gällande lagar, regler och interna riktlinjer. Samtliga anställda utövar sitt arbete på ett etiskt och socialt ansvarstagande sätt. Detta ska prägla alla våra ageranden, all vår kommunikation, all vår forskning och utveckling och alla våra tjänster och produkter.

Ha tillit till och respektera varandra

Alla medarbetare och uppgifter hos Amgen är viktiga. Vi arbetar kontinuerligt för att attrahera och behålla de duktigaste människorna med stort engagemang, individuella olikheter och den bästa kompetensen. Vi erbjuder en miljö som är inkluderande, värdesätter mångfald och som kräver respekt och personligt ansvarstagande.

Kvalitet och patientsäkerhet

Vi på Amgen följer de högsta internationella och nationella kvalitetsstandarder för att försäkra oss om att produkterna och tjänsterna vi skapar och levererar är effektiva, trygga och säkra, att de involverar användarna, är samordnade och präglas av kontinuitet, utnyttjar resurserna på ett bra sätt och är tillgängliga och rättvist fördelade. Vi eftersträvar kunnande, beslut och medarbetare av högsta kvalitet.

Arbeta i team

Våra team arbetar snabbt för att ta vetenskapliga genombrott från laboratoriet till kliniken och vidare ut på marknaden och för att stötta andra delar av verksamheten. Flera team som samarbetar leder till de bästa besluten för patienterna, våra medarbetare och aktieägare. Vår teamstruktur bidrar till att medarbetarna på Amgen kan påverka i vilken riktning organisationen ska gå, ger ett bättre perspektiv på andra funktioner inom Amgen och att de kan nå sin fulla potential.

Samarbete, kommunikation och ansvarstagande

Amgen ser positivt på förslag som kan bidra till positiv vidareutveckling och involverar nyckelaktörer i viktiga beslut. Vi är alltid seriösa i våra värderingar och värdesätter en mångfald av meningar, motstridiga synpunkter och en öppen dialog. Vi ska vara öppna och direkta vad gäller grunden till våra beslut och tydliga i vår kommunikation. Så snart ett beslut har fattats är samtliga involverade ansvariga för att implementera besluten snabbt och ta ansvar för resultatet.