Användarvillkor

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGA!

GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST VILLKOREN, FÖRSTÅR DEM OCH KOMMER ATT FÖLJA DEM.

Detta avtal om användarvillkor (nedan kallat ”avtalet”) innehåller villkoren för din användning av webbplatser som tillhör Amgen AB och/eller dess närstående företag (nedan tillsammans kallade ”Amgen”) eller som Amgen har ingått varumärkessamarbeten om. Om du inte godkänner villkoren i detta avtal bör du inte använda denna webbplats. Särskilda villkor kan gälla för vissa sidor eller tjänster på denna webbplats. Du måste i så fall godta dessa innan du kan använda sidorna eller tjänsterna.

Amgen förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i detta avtal eller införa nya villkor för användning av denna webbplats. Sådana ändringar träder i kraft omedelbart när de har meddelats dig, vilket kan ske genom publicering på webbplatsen, i e-postmeddelande eller på annat sätt. Om du använder webbplatsen efter att ha mottagit ett sådant meddelande betraktas detta som en bekräftelse på att du godtar ändringarna. Amgen kan förändra tjänsterna när som helst.

INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN ÄR INTE AVSETT SOM MEDICINSK ELLER YRKESMÄSSIG RÅDGIVNING.

Syftet med innehållet på webbplatsen är att ge generell information om det behandlade ämnet. Informationen lämnas ”i befintligt skick” och ”på grundval av tillgängliga data”. Vi rekommenderar att du jämför informationen med uppgifter från andra källor och granskar den noggrant tillsammans med din vårdgivare. Amgen tillhandahåller inte medicinska tjänster eller liknande yrkesmässiga tjänster eller rådgivning via denna webbplats, och den information som lämnas är inte avsedd att ersätta en läkares medicinska råd. Om du behöver eller vill ha sådana tjänster eller råd bör du kontakta kompetent vårdpersonal. Att Amgen publicerar detta innehåll ska inte uppfattas som att Amgen står bakom de åsikter som uttrycks i det eller eventuella utfästelser eller garantier från författarens sida avseende någon strategi, rekommendation, behandling, åtgärd eller användning av läkemedel eller preparat.

Användningens räckvidd

Amgen erbjuder dig att ta del av, använda och ladda ner en kopia av denna webbplats i informationssyfte, för personligt bruk och icke-kommersiella ändamål. Om ingenting annat anges på denna sida får ingen del av något innehåll eller någon programvara på webbplatsen kopieras, laddas ner eller lagras i ett informationssökningssystem i något annat syfte, eller vidarebefordras i något syfte, utan uttryckligt skriftligt medgivande av Amgen.

Du förbinder dig att agera på ett sätt som överensstämmer med tillämpliga lagar och inte tillfoga webbplatsen skador eller störningar. Du är medveten om att Amgen kan blockera, ändra eller begränsa din användning av denna webbplats utan föregående meddelande.

Webbplatsen är endast avsedd för personer bosatta i Sverige. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du är minst arton (18) år gammal och bosatt i Sverige.

Inga garantier

ALLT INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ” PÅ GRUNDVAL AV TILLGÄNGLIGA DATA”, UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM EXEMPELVIS SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, EXAKTHET ELLER SKYDD MOT RÄTTIGHETSINTRÅNG. AMGEN LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR ATT INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT VIA DENNA WEBBPLATS ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIGT, AKTUELLT ELLER TILLFÖRLITLIGT. DU BÖR KONTROLLERA ALLA UPPGIFTER INNAN DU FÖRLITAR DIG PÅ DEM. DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN OCH DET INNEHÅLL SOM FINNS PÅ DEN PÅ EGEN RISK. AMGEN GÖR INGA UTFÄSTELSER OCH LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR ATT DU KOMMER ATT KUNNA ANVÄNDA WEBBPLATSEN UTAN AVBROTT ELLER FEL. DU BÖR VIDTA ALLA ERFORDERLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA DIG MOT EVENTUELLA VIRUS I DET INNEHÅLL SOM DU ERHÅLLER FRÅN WEBBPLATSEN.

Ansvarsbegränsning

DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN OCH DET INNEHÅLL SOM FINNS PÅ DEN PÅ EGEN RISK. AMGEN FRISKRIVER SIG SÄRSKILT FRÅN ALLT ANSVAR, OAVSETT OM DET GRUNDAR SIG PÅ AVTALSFÖRHÅLLANDEN, CIVILRÄTTSLIGA ÖVERTRÄDELSER, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAN RÄTTSGRUND, FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SAMBANDSSKADOR OCH SÄRSKILDA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT SAMMANHÄNGER MED ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM AMGEN HAR INFORMERATS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPKOMMA, DÄRIBLAND ATT NÅGON PART FÖRLITAR SIG PÅ NÅGOT INNEHÅLL SOM ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ELLER SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED MISSTAG ELLER UTELÄMNANDEN I ELLER FÖRDRÖJNING AV ÖVERFÖRINGEN AV INFORMATION TILL ELLER FRÅN ANVÄNDAREN, AVBROTT I TELEKOMMUNIKATIONER MED WEBBPLATSEN, VIRUS ELLER DATAFÖRLUSTER, OBEROENDE AV OM DESSA HELT ELLER DELVIS ORSAKAS AV FÖRSUMMELSE, FORCE MAJEURE, KRIG, TERRORISM, STÖRNING I TELEKOMMUNIKATIONER, STÖLD ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN, ELLER DÄRMED SAMMANHÄNGANDE INFORMATION ELLER PROGRAM.

Ovanstående friskrivningar och begränsningar kan vara ogiltiga i vissa jurisdiktioner.

Skadeersättning

Du förbinder dig att försvara, gottgöra och hålla Amgen, dess styrelseledamöter, direktörer, agenter, anställda, ombud och licenstagare skadeslösa från kostnader, utgifter, advokatarvoden och liknande som uppstår till följd av eller i samband med att du bryter mot något villkor i detta avtal.

Uppladdat material

I en del av sektionerna på webbplatsen ges du möjligheter att skicka in e-post eller ge återkoppling eller lämna information till Amgen.

När du skickar in innehåll

  • förbinder du dig att, om du är vårdgivare, inte lämna ut information som direkt kan identifiera en patient eller som du inte har alla erforderliga tillstånd att sprida,
  • förbinder du dig att bara skicka in innehåll som överensstämmer med tillämpliga lagar och att inte skicka in material som är smädligt, ärekränkande, oanständigt, hotfullt, repetitivt eller som innebär intrång i rättigheter eller är olämpligt av andra skäl, eller som innehåller virus eller annan programvara som kan inverka negativt på funktionen hos någon annan persons dator,
  • är du medveten om att innehåll som laddas upp på en återkopplingssida inte kommer att betraktas som konfidentiellt och
  • ger du Amgen oåterkallelig rätt att använda, kopiera, ändra, publicera, utföra, sända och visa detta innehåll via olika medier i enlighet med detta avtal samt avstår i den mån detta är tillåtet enligt lag ifrån att hävda eventuella moraliska rättigheter som du kan ha till detta innehåll. Amgen har rätt att fritt använda detta innehåll, däribland idéer, koncept, know-how och tekniska lösningar i materialet, i den utsträckning som tillämplig lagstiftning tillåter.

Varumärken

De varumärken, logotyper och servicemärken (nedan tillsammans kallade ”varumärken”) som visas på webbplatsen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Amgen och andra parter. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som ett medgivande, underförstått eller genom uteslutande eller på annat sätt, av licens eller rätt att använda ett varumärke. Otillåten användning av ett varumärke kan strida mot tillämplig lag.

Upphovsrätt

Webbplatsen skyddas av lagstiftningen om upphovsrätt. Du får inte modifiera, reproducera eller sprida webbplatsens design eller layout eller enskilda delar av designen eller layouten eller Amgens logotyper utan skriftligt tillstånd av Amgen, förutom i informationssyfte, för personligt bruk och icke-kommersiella ändamål såsom anges ovan.

Information, nyheter och pressmeddelanden

Webbplatsen kan innehålla information, nyheter och pressmeddelanden om Amgen. Denna information var såvitt känt korrekt den dag den publicerades. Amgen påtar sig inget ansvar för att hålla information, nyheter eller pressmeddelanden uppdaterade. Information om andra företag än Amgen som återfinns i nyheter, pressmeddelanden eller annat bör inte betraktas som uppgifter som Amgen lämnar eller står bakom.

Länkar

Denna Amgen-webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra parter. Dessa webbplatser står inte under Amgens kontroll, och Amgen ansvarar inte för innehållet på andra webbsidor som har länkats till denna webbplats. Sådana länkar betyder inte att Amgen stöder något material på någon annan webbplats, och Amgen påtar sig inget ansvar för din tillgång till sådana länkade webbplatser. Amgen tillhandahåller länkar till andra webbplatser för att underlätta för användarna, och du följer dessa länkar på egen risk.

Om ingenting annat anges i ett skriftligt avtal mellan dig och Amgen ska du följa Amgens länkpolicy: (i) alla länkar till Amgens webbplatser ska enbart bestå av text som tydligt markerar att de leder till ”Amgens webbplats”, (ii) utseendet, placeringen och andra aspekter av länken får inte vara sådana att den goodwill som är förknippad med Amgens namn och varumärken skadas eller minskas, (iii) länken ska leda till Amgens webbplats rotdomän och inte till andra sidor på webbplatsen, (iv) utseendet, placeringen och andra aspekter av länken får inte ge det vilseledande intrycket att din organisation eller ditt företag sponsras av, är närstående till eller associerad med Amgen, (v) när användaren klickar på länken ska den visa webbplatsen på helskärm och inte i en ”ram” på den länkande webbplatsen och (vi) Amgen förbehåller sig rätten att dra tillbaka sitt samtycke till länken när som helst och efter eget gottfinnande.

Säkerhet

Du kan behöva registrera dig eller erhålla ett lösenord för att få tillgång till webbplatsen eller vissa tjänster som finns tillgängliga på den. Du ansvarar för att hålla dina inloggningsuppgifter konfidentiella samt för all användning av ditt lösenord, med eller utan ditt medgivande.

Tillämplig lagstiftning

Webbplatsen drivs av Amgen. Detta avtal ska tolkas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till dess lagvalsregler. Alla anspråk och tvister som uppkommer till följd av eller i samband med detta avtal ska avgöras av domstolarna i Sverige.

Amgen gör inga utfästelser om att informationen på webbplatsen är lämplig eller tillgänglig för användning utanför Sverige, och det är förbjudet att öppna denna webbplats från territorier där dess innehåll kan vara olagligt. Om du väljer att gå till webbplatsen från andra platser gör du det på ditt eget initiativ, och du är ansvarig för att följa gällande lokala lagar.

Avtalsbrott och andra policyer

Amgen förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som kan vidtas vid brott mot detta avtal, däribland att spärra tillgången till den från en viss internetadress.

Användning av uppgifter

Amgen förbehåller sig rätten och har din tillåtelse att använda och överlåta alla uppgifter om din användning av webbplatsen och alla uppgifter som du lämnar på sätt som överensstämmer med detta avtal, vår integritetspolicy och tillämpliga lagar.

Vi uppmanar dig att läsa vår sekretesspolicy.

Värdepapperslagstiftningen

Denna webbplats kan innehålla uttalanden om Amgens verksamhet, framtidsutsikter, strategier, finansiella ställning och framtida ekonomiska utveckling samt om efterfrågan på Amgens produkter eller tjänster, liksom dess avsikter, planer och mål, så kallade framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden bygger på ett antal antaganden och uppskattningar som är förknippade med betydande osäkerhet, vilken till stor del ligger utanför vår kontroll. Ord som ”förutser”, ”förväntar”, ”tror”, ”uppskattar”, ”försöker”, ”planerar”, ”avser” och liknande uttryck används på webbplatsen för att identifiera sådana framåtblickande uttalanden som omfattas av safe harbor-principerna i lagstiftningen om värdepapper. Webbplatsen och informationen på den utgör inte något erbjudande om att köpa eller någon uppmaning att sälja värdepapper. Inga uppgifter på webbplatsen är avsedda att utgöra eller ska tolkas som att de utgör en del av Amgens inlagor eller dokument avseende värdepapper.

Frågor

Kontakta Amgen på telefon 08 - 695 11 00 om du har några frågor om detta avtal. I alla andra ärenden ber vi dig att kontakta oss via produkten, tjänsten eller webbplatsen i fråga.

© 2017 Amgen. Med ensamrätt.