Vårt samhällsansvar

Om Amgen Jobba på Amgen

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Hur Amgen bidrar till svensk hälso- och sjukvård

Amgen är ett företag sprunget ur bioteknologisk forskning. Vårt mål är att förbättra livet för patienter genom forskning, utveckling, framställning och distribution av nyskapande läkemedel för behandling av allvarliga sjukdomar. Våra läkemedel bidrar till att öka patienters livskvalitet och överlevnad.

Viktiga frågor för oss på Amgen

Vi vill i samarbete med akademi, hälso- och sjukvård och patientorganisationer göra skillnad inom de områden där vi verkar. Förutom att tillhandahålla innovativa behandlingar, jobbar vi exempelvis för att överbrygga organisatoriska barriärer mellan vårdnivåer, mellan vårdgivare och andra aktörer inom hälso- och sjukvården i syfte att skapa optimala förutsättningar för patienten. Konkreta effekter av det arbetet kan till exempel handla om att minska risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdomar, öka överlevnaden vid vissa cancersjukdomar eller förhindra osteoporosrelaterade benbrott.

För att hälso- och sjukvården ska kunna möta framtida utmaningar behöver vi satsa på prevention, tidig upptäckt och behandling. Detta kan åstadkommas genom jämlik implementering av kunskapsunderlag och riktlinjer, diagnosticering och uppföljning av utförda insatser. Patienter i hela landet ska få ett likvärdigt omhändertagande oavsett bostadsort.

pussel

Ett bra klimat för företagsinitierade kliniska prövningar

Medicinsk forskning och kliniska prövningar är avgörande för nya behandlingar. För den enskilde patienten kan utveckling av nya läkemedel vara skillnad mellan liv och död. Det är därför mycket viktigt att optimera förutsättningarna för företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige.

Vår innovativa forskning och samlade kompetens kring det svenska hälso- och sjukvårdsystemet gör att vi är väl rustade att tillsammans med vården tillgängliggöra innovation genom kliniska prövningar i Sverige.

Sverige är ett litet land. För att få hit företagsinitierade kliniska prövningar för skräddarsydda behandlingar (precisionsmedicin) så krävs det att diagnostik och hälsodata kan visa att patienterna finns här. Idag forskas det mycket på skräddarsydda behandlingar som riktar sig till en specifik patientgrupp där valet av behandling styrs av patientens och sjukdomens unika förutsättningar så som olika biomarkörer. En biomarkör är till exempel en specifik mutation, gen eller protein. För att hitta vilka patienter som kan delta i en klinisk prövning behöver den specifika biomarkörstestningen finnas på plats och användas redan innan studien startar.

Patientnära forskning ska prioriteras och svårt sjuka patienter i alla regioner ska ha samma förutsättningar att ingå i kliniska studier och behandlas med effektiva läkemedel. Det är först när precisionsdiagnostiken tillgängliggörs jämlikt som tillgång till kliniska prövningar kan bli jämlikt över landet.

Viktiga förutsättningar för att life-science företag ska förlägga kliniska prövningsprogram till Sverige är att:

- Patientnära forskning måste premieras och prioriteras. Patienter i alla regioner ska erbjudas samma förutsättningar att ingå i kliniska studier.

- Patienter som skulle kunna inkluderas i studien kan identifieras samt att patientantalet bedöms vara tillräckligt stort.

- Forskningsstruktur och precisionsdiagnostik så som biomarkörstestning ska finnas på plats och vara långsiktigt finansierad.

Biomarkörstestning för framtidens behandlingar

Precisionsmedicin som koncept möjliggör målriktade och anpassade behandlingar utifrån patientens och sjukdomens unika förutsättningar. Jämlik precisionsmedicin innebär med andra ord inte samma behandling till alla utan anpassad behandling till alla. För att hälso- och sjukvården däremot ska kunna implementera precisionsmedicin jämlikt krävs som ett första steg en jämlik användning av den precisionsmedicinska diagnostiken där biomarkörstestning är en viktig nyckel.

Biomarkörstestning innebär att identifiera och mäta specifika markörer hos patienten. En biomarkör är t ex en specifik mutation, gen eller protein. Genom att testa patienten för biomarkörer kan den unika patientresan planeras, behandlingar väljas ut eller väljas bort och vissa ärftlighetsfaktorer fångas upp och möjlighet att delta i kliniska prövningar erbjudas.

För att få full utväxling av genomförda biomarkörstester behöver även den hälsodata som genereras kunna delas mellan olika vårdgivare och på aggregerad nivå tillgängliggöras för forskning och innovation.

Många kommande behandlingar är målriktade och kräver specifik testning. Därför ser vi det som extra viktigt att den fortsatta utvecklingen av biomarkörstestningen sker i samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och Life Science sektorn.

Hälso- och sjukvården har flyttat fram positionerna vad gäller precisionsmedicin, diagnostik och nyttogörande av hälsodata för vårdutveckling och innovation. Amgens innovativa forskning och samlade kompetens kring det svenska hälso- och sjukvårdsystemet gör att vi är väl rustade att tillsammans med vård och forskning överbrygga de gap och utmaningar som finns för Sverige att återigen bli en Life Science nation i framkant.

Riktlinjer behöver implementeras jämlikt, både inom och mellan regioner

Som ett viktigt led i att uppnå jämlik vård, önskar vi en strukturerad uppföljning av införandet av nya läkemedel i regionerna. Denna uppföljning bör vara transparent och kopplas till respektive regions behandlingsutfall. För detta krävs tydliga prioriteringar och allokering av resurser, för att ge vården de bästa förutsättningarna att göra rätt insats vid rätt tidpunkt för rätt patient. Därför behöver även möjligheterna till uppföljning och utvärdering utvecklas. Amgen vill arbeta för en jämlik implementering och tillämpning av ny kunskap i regionerna.

BRYT

Vi behöver samla kraft tillsammans med andra aktörer. Amgen ingår sedan 2022 i koalitionen BRYT där vi arbetar mot en gemensam nollvision; att ingen ska dö av osteoporos. Initiativet BRYT samlar patient- och intresseorganisationer, professionens organisation samt kommersiella företag. Riktlinjer för behandling och uppföljning av osteoporos har funnits länge, men de är ännu inte implementerade till fullo. BRYT verkar för att fler patienter ska utredas, diagnosticeras och behandlas för osteoporos, oavsett bostadsort. Därför behöver vi arbeta gemensamt med frågan, för och tillsammans med patienten.

Tre miljarder slag

Under 2023 har vi också startat initiativet Tre miljarder slag, i syfte att hela vårdkedjan ska samarbeta för att patienter som haft en hjärtinfarkt inte ska drabbas igen. Tre miljarder slag motsvarar de hjärtslag ett hjärta slår under en livstid – och vi vill att alla hjärtan ska slå färdigt! Amgen och Novo Nordisk har gått samman och samarbetar med patientorganisationer, företrädare för sjukhusvården och primärvården för att gemensamt lyfta frågan och göra skillnad på nationell och regional nivå. Vi vill skapa förutsättningar, samordning och incitament för vården att på bästa sätt behandla och följa upp patienter som drabbats av en hjärtinfarkt.

Ett modernt läkemedelssystem som möter dagens och framtidens behov

Läkemedelsbehandling är en hörnsten bland de åtgärder som hälso- och sjukvården kan erbjuda patienter för att förebygga och behandla sjukdom och Sverige behöver ett långsiktigt och hållbart läkemedelssystem för att säkerställa att svenska patienter får jämlik och tidig tillgång till kostnadseffektiva behandlingar.

Både den medicinska utvecklingen och utvecklingen inom EU-gemensamma arbetssätt kring läkemedel möter utmaningar i dagens svenska system för introduktion av nya läkemedel.

Dagens system är inte tillräckligt effektivt och behöver anpassas till dagens och framtidens behov. Idag är de nationella processerna för introduktion av läkemedel olika beroende på om de förskrivs på recept eller rekvireras och administreras av vården. Införandeprocessen behöver moderniseras så att den blir konsekvent, transparent och rättssäker. Detta skulle kunna bidra till att fler behandlingsalternativ snabbare skulle kunna nå svenska patienter.

- Sverige bör införa ett system där möjligheten för nya läkemedel att utvärderas och introduceras är lika för alla läkemedel och i hela landet.

- Införandeprocessen för nya läkemedel i Sverige måste effektiviseras. Tid till effektiv behandling kan vara skillnad mellan liv och död.  

- Vården behöver bli jämlik över hela landet. Bättre uppföljning och transparens kring införandet av nya behandlingar är ett viktigt steg.

Vi önskar se ett utvecklat system för läkemedel som gagnar alla; patienter, samhället och företagen. Målet är att samhället ska ha råd att erbjuda patienterna bästa möjliga hälsa och företagen ska ha incitament att forska fram, utveckla och tillhandahålla nya behandlingar som bidrar till ökad hälsa och en mer resurseffektiv vård. I det arbetet är vi villiga att bidra!