Sekretesspolicy för sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

 • När du samverkar med Amgen och våra representanter.
 • När du deltar, eller begär att övervägas för att delta, i Amgenrelaterade aktiviteter, som till exempel kliniska prövningar, rådgivande kommittéer eller som konsult.
 • Från tredjepartsleverantörer som tillhandahåller läkemedelsindustrin med yrkesinformation om vårdpersonal (till exempel namn, kontaktuppgifter och specialistkompetens).
 • Från Amgens eller tredje parts webbplatser eller mobila applikationer (”appar”) som ber dig lämna personuppgifter, enligt vad som beskrivs i respektive sekretesspolicy.
 • När du deltar i en Amgenrelaterad aktivitet eller kongress kan Amgen få din personuppgifter från arrangören, enligt vad som beskrivs i dennes sekretesspolicy.

Amgen kan behandla personuppgifter om dig baserat på något av följande juridiska skäl: (A) legitima affärsverksamheter, (B) att du har givit ditt godkännande, (C) som krävs för att följa Amgens rättsliga och lagstadgade skyldigheter och (D) som behövs för att uppfylla ett kontrakt enligt vilket du har anlitats.

Amgens legitima affärsverksamhet Aktiviteter som kan innebära behandling av personuppgifter
 • Amgens yrkesmässiga och vetenskapliga aktiviteter
 • Marknadsföring och bedömning av Amgens produkter och tjänster
 • Samverkan med Amgens personal
 • Deltagande i branschmöten och kongresser
 • Svara på förfrågningar om medicinsk information
 • Identifiera och engagera dig som vetenskaplig expert eller ledande yrkesperson.
Hantera och uppfylla ett kontrakt
 • För att betala dig för tjänster eller ersätta dina utgifter.
 • För att hjälpa dig att planera resor som har att göra med Amgens verksamhet eller produkter.
 • För att hantera ditt deltagande i kliniska prövningar.
Uppfyll alla rättsliga och lagstadgade skyldigheter
 • Rapportering av biverkningar och oönskade händelser: Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel (ursprunglig), Konsoliderad version, innehåller ändringar tom HSLF-FS 2017:70
 • Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel (ursprunglig)
 • Kliniska prövningar: Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska läkemedelsprövningar på människor (ursprunglig). Konsoliderad version, innehåller ändringar tom HSLF-FS 2016:10
 • Uppdateringar kan ske.
Samtycke
 • Deltagande i online-undersökningar och tjänster eller appar
 • Samtycke som du ger till våra tredjepartsleverantörer (t.ex. IQVIA)
 • Öppen rapportering av värdeöverföringar enligt Läkemedelsindustrins Etiska Regelverk

Beroende på i vilket syfte personuppgifter samlas in kan Amgen bearbeta:

 • Ditt namn
 • Din kontaktinformation, t.ex. adress, e-postadress eller telefonnummer
 • Din yrkesinformation, t.ex. specialistkompetens och yrkeserfarenhet
 • Datum och kort sammanfattning av samverkan med Amgens säljare eller medicinsk personal, samt
 • Finansiell information och bankinformation, men endast om det är nödvändigt för att betala dig för tjänster eller ge ersättning för dina utgifter.
 • Personuppgifter i eventuella förfrågningar från dig, t.ex. om du begär att få medicinsk information från oss.

Beroende på i vilket syfte personuppgifter samlas in kan sådan information bli tillgänglig för:

 • Behörig personal från Amgen eller företrädare som agerar på Amgens vägnar, i enlighet med tillämpliga lagar om personlig integritet;
 • Tillsynsmyndigheter och etiska kommittéer eller andra tredje parter, i enlighet med gällande lagstiftning
 • Tredje parter som behandlar personuppgifter som personuppgiftsbiträde enligt Amgens anvisningar (till exempel en resetjänst eller en organisation för klinisk forskning), samt
 • Tredje parter som Amgen samarbetar med (till exempel andra läkemedelsföretag), men endast efter att först ha vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att vi kan dela sådan information i enlighet med de gällande sekretesslagarna.

Amgen är ett multinationellt företag med huvudkontor i USA. Amgen har datacenter runt om i världen, inklusive inom Europeiska unionen och i USA. Amgen kan behandla personuppgifter i globala databaser som nås av behörig Amgenpersonal från hela världen.

Överföringar utanför Europa utförs i enlighet med de gällande sekretesslagarna. Oavsett var dina personligupplysningar samlas in eller behandlas upprätthåller Amgen, alla tillämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda informationen om dig. Amgen efterser även att tjänsteleverantörer upprätthåller samma krav.

Överföringar av personlig information mellan Amgen och dess koncernföretag sker i enlighet med gällande lagstiftning och våra bindande företagsregler (BCR). För mer information om de bindande företagsreglerna, inklusive din möjlighet att lämna in ett klagomål om hantering av dina personuppgifter som strider mot de bindande företagsreglerna, kan du gå till: http://www.amgen.com/bcr/.

Mottagare Skyddsåtgärder som används för att överföra personuppgifter till länder som av EU-kommissionen förklarats inte uppfylla tillräckliga krav Ytterligare information

Företag inom Amgen-koncernen

Amgens bindande företagsregler

För information om Amgens bindande företagsregler eller om du vill lämna in ett klagomål om hanteringen av dina personuppgifter strider mot de bindande företagsreglerna, gå till: http://www.amgen.com/bcr/.

Leverantörer som hanterar personuppgifter enligt Amgens anvisningar.

Standardkontrakt (standardavtalsklausuler) som godkänts av EU-kommissionen

Om du vill få information om standardkontrakt, inklusive innehållet ska du gå till: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en

Om du vill ha mer information om Amgens användning av standardkontrakt ska du kontakta Amgens på e-postadressen privacy@amgen.com

Amgen behandlar dina personuppgifter under den period som är nödvändig i enlighet med denna integritetspolicy och sparar sina personuppgifter i enlighet med relevanta lagar och förordningar.

Kriterier bestäms av:

 • Syftet med de insamlade uppgifterna.
 • Enligt de villkor som data samlas in: t.ex. ett samtycke kan återkallas när som helst.
 • Obligatoriskt sparande enlig med kontrakt och lagstadgade krav.

Om du vill få mer information, kontakta Amgens dataskyddsombud på adressen privacy@amgen.com eller Amgen AB, Gustav III:s Boulevard 54, Box 706, 169 27 Solna

Om du vill få tillgång till, korrigera eller ta bort dina personuppgifter ska du kontakta Amgens dataskyddsombud på privacy@amgen.com eller Amgen AB, Gustav III:s Boulevard 54 Box 706, 169 27 Solna.

Alternativt kan du klicka på länken "Sekretessförfrågan" som finns i slutet av detta stycke. På så vis godkänner du en omdirigering till en säker webbplats som tillhandahålls av OneTrust, vilka behandlar Amgens sekretessförfrågningar. För att skicka in en begäran, klicka på "Sekretessförfrågan."

 

Enligt rätten till dataportabilitet kan du få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.Observera att denna rätt gäller under vissa förutsättningar och kan begäras genom att kontakta Amgen på e-postadressen privacy@amgen.com

Alternativt kan du klicka på länken "Sekretessförfrågan" som finns i slutet av detta stycke. På så vis godkänner du en omdirigering till en säker webbplats som tillhandahålls av OneTrust, vilka behandlar Amgens sekretessförfrågningar. För att skicka in en begäran, klicka på "Sekretessförfrågan".

Amgens dataskyddsombud,
privacy@amgen.com
eller Amgen AB,
Gustav III:s Boulevard 54,
Box 706,
169 27 Solna.

Uppdaterad oktober 2023