Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Informationen på denna webbsida är avsett enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

Vill du länkas vidare till Amgen webbplats utanför Sverige?

DU LÄMNAR NU AMGEN SVERIGES HEMSIDA. Amgen Sverige tar inte ansvar för innehållet på de webbplatser du länkas vidare till.

Vill du länka till den externa webbplatsen och lämna amgen.se?

kvinna
kvinna
2024-03-07

En bra tid att reformera läkemedelssystemet

Regeringen utreder ett förstatligande av hälso- och sjukvården. Målet är ökad effektivitet och förbättrad tillgänglighet i hela landet. 

Amgen är en av över 60 aktörer som hörsammat inbjudan att komma med inspel till Vårdansvarskommitténs öppna konsultation om statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården.

– Vi ser ett flertal utmaningar med nuvarande styrning och strukturer som ett statligt huvudmannaskap skulle kunna adressera, säger Laila Sjöström, ansvarig för Value, Access & Policy på Amgen Sverige.

Det är regeringen som tillsatt den parlamentariskt sammansatta kommittén med uppdraget att ta fram beslutsunderlag som gör det möjligt att helt eller delvis flytta huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården från regionerna till staten. Målet är, som sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson uttrycker det, ”en mer effektiv hälso- och sjukvård och förbättrad tillgänglighet i hela landet”.

Laila Sjöström är noga med att understryka att Amgen i egenskap av läkemedelsföretag är ödmjuka inför det faktum att frågan om ett förstatligande av vården omfattar ett stort antal aspekter där läkemedelsbehandling enbart är en mindre – men ack så viktig – del.

– Men med detta sagt finns det ett antal avgörande frågor som rör patienters omhändertagande och behandling där vi genom vårt mångåriga samarbete med vårdprofessionen, beslutsfattare och patientorganisationer har viktiga perspektiv vi vill belysa.

Det gäller till exempel att Sverige behöver ett långsiktigt och hållbart läkemedelssystem som är transparent för att säkerställa att svenska patienter tidigt får jämlik tillgång till kostnadseffektiva behandlingar. Både den medicinska utvecklingen och utvecklingen inom EU möter utmaningar i dagens svenska system för introduktion av nya läkemedel.

Dagens system, menar Laila Sjöström, är inte tillräckligt effektivt och behöver anpassas till dagens och framtidens behov.

Idag är de nationella processerna för introduktion av läkemedel olika beroende på om de förskrivs på recept eller rekvireras och administreras av vården. Införandeprocessen behöver moderniseras så att den blir konsekvent, transparent och rättssäker.

– Att reformera läkemedelssystemet ligger dessutom rätt i tiden nu när EU:s HTA-förordning. HTA-förordning med början i januari 2025 föreskriver att bland annat nya cancerläkemedel ska utvärderas centralt på EU-nivå, säger hon.

Detta innebär att Sverige behöver börja tidigare med delar av utvärderingen som idag görs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, efter att de fått in underlag från företagen. På sikt kommer den nya EU-regleringen att omfatta alla nya behandlingar oavsett om de förskrivs på recept eller rekvireras.

– Mot den bakgrunden skulle det passa bra att införa ett system där möjligheten för en hälsoekonomisk utredning är lika för alla läkemedel, säger Laila Sjöström.

Tanken är att ett sådant system skulle säkerställa att svenska patienter får snabb tillgång till innovativa behandlingar på ett mer jämlikt sätt samt stärka företagens incitament att forska fram, utveckla och tillhandahålla nya behandlingar och gynna såväl patienter som samhället i stort.

– Väl använd och resurseffektiv läkemedelsbehandling har potential att både förbättra patienters hälsa och minska behovet av andra vårdinsatser. Vi vill bidra till ett samhälle där tidig tillgång till bästa möjliga vård är hållbar och ekonomiskt rimlig.

Ladda mer